ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ

Drasis Camp

Η  DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. παρέχει υπηρεσίες κατασκηνώσεων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και θερινών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, όπως αυτές διασφαλίζονται με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Εταιρεία με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει  αποτελεσματικές υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της καθώς και των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

 • Την ικανοποίηση των κατασκηνωτών, των γονέων τους καθώς και των φορέων που τους χρηματοδοτούν,
 • Ασφάλεια, υγιεινή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του κάθε έργου που αναλαμβάνει,
 • Χρήση στελεχών, ομαδαρχών κοινοταρχών και συνεργατών που χαρακτηρίζονται από πολυετή εμπειρία, υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχή εκπαίδευση,
 • Συμμόρφωση προς επιταγές των νόμων και κανονισμών.

Ο Διαχειριστής είναι μεταξύ άλλων επιφορτισμένος για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος να προετοιμάζει, εφαρμόζει και συντηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, είναι υπεύθυνος να επιλύει όλα τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να επικοινωνεί με τους πελάτες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ποιότητα.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της  εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης των παιδιών και των γονέων τους καθώς και των φορέων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • επέκταση των εργασιών και διεύρυνση του πελατολογίου,
 • Ασφάλεια, υγιεινή και σεβασμό στο περιβάλλον

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του Σ.Δ.Π.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

 

Η DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :

 • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.
 • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.
 • Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

 

Ο απώτερος στόχος της DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

 

Η στρατηγική της DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται.

 

Η πολιτική και οι στόχοι της DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε.  αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
 • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • την αποφυγή της ρύπανσης και
 • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.